Upustenie od Dražby pozemkov v Ružinove, možnosť zníženia ceny

Upustenie od Dražby pozemkov v Ružinove, možnosť zníženia ceny
Upustenie od Dražby pozemkov v Ružinove, možnosť zníženia cenyUpustenie od Dražby pozemkov v Ružinove, možnosť zníženia ceny
Číslo inzerátu: DD 05/2019
Typ transkacie: Dražba
Kategória: Pozemky
Druh vlastníctva: osobné

Najnižšie podanie: 759 090,00 EUR celkom

Lokalita: Ružinov Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj

Dražba nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ružinov, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, ktoré sú evidované Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6644. Ide o :

 

Pozemok evidovaný v registri „C“ na katastrálnej mape

Parcelné číslo 3296/89, o výmere 6693 m2,druh pozemku - orná pôda

Parcelné číslo 3296/90 , o výmere 337m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie

Parcelné číslo 3296/91 , o výmere 1221m2, druh pozemku - orná pôda

Všeobecné vlastnosti

Vybavenie

Pozemok

Prístupová cesta: betónová
Terén: rovinatý

Siete

Informácie o dražbe

Číslo dražby: DD 05/2019
Predmet dražby: Pozemky

Dátum a čas konania dražby: 28. 06. 2019 10:00
Miesto konania dražby: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
Najnižšie podanie: 759 090,00 EUR
Minimálne prihodenie: 1 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 40 000,00 EUR
Navrhovateľ: JUDr. RNDr. Silvia Prachová – správca konkurznej podstaty úpadcu Infrastav s.r.o.
Termín obhliadky č. 1: 11. 06. 2019 13:00
Termín obhliadky č. 2: 18. 06. 2019 13:00

znalecký posudok
Cena stanovená znaleckým posudkom: 759 090,00 EUR
Ponuka
Reality
Dražby
O nás
O spoločnosti
Kontakt
tel.: 0903 786 868
e-mail: drazby@sandruminvest.sk
www.sandruminvest.eu    Vytvoril: Polaris