SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Dražba nebytvého priestoru

Ad number: DD - 03/2022
Transaction: Auction
Category: Commercial buildings
Ownership: personal

The lowest bid: 79 300,00 € in sum

Locality: Schneidera - Trnavského 4 Bratislava-Dúbravka, district Bratislava IV, Bratislavský kraj

Dom služieb

POPIS STAVBY

Stavba s.č. 1979 v k.ú. Dúbravka:
Budova bola daná do užívania v roku 1969. Doklad sa nezachoval, informáciu o veku domu som čerpal z dostupných zdrojov.
Jedná sa o budovu obchodného centra - domu služieb so samostatnými prevádzkami nachádzajúci sa na ulici M.Schneidra Trnavského v Bratislave v mestskej časti Dúbravka. Objekt má 3 podlažia, suterén, prízemie a poschodie. Stavebnotechnicky sa jedná o stenový systém kombinovaný s oceľovým skeletom s murovanými obvodovými stenami a vnútornými priečkami. Spoločné priestory sú štandardne vybavené keramickými dlažbami, steny obložené obkladmi. Objekt je vykurovaný ústredným kúrením s liatinovými radiátormi, napojený na verejný teplovod. Strecha je plochá s krytinou s asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú s pozinkovaného plechu.

Spoločnými zariadeniami budovy s.č. 1979 sú: vstupy, zádveria, schodiskové priestory, sklady, upratovacie komora, výmenníková stanica, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, hlavný uzáver plynu.
Spoločnými časťami domu s.č.. 1979 sú: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, chodby, vodorovné nosné konštrukcie, izolácie a izolačné konštrukcie a zvislé nosné a izolačné konštrukcie.

Súčasťou nebytového priestoru: je jeho vnútorné vybavenie a to - vodovodné, teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a kanalizačné prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie
Vlastníctvo nebytového priestoru je: ohraničené vstupnými dverami do nebytových priestorov a do príslušenstva, vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre nebytové priestory.
Spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a spoločným zariadeniam stavby má dlžník Vraštil Vítezskav vo výške 151/2000.

General properties

Building type: wooden
Condition: original state
Usable area [m²]: 97

Facilities

Land

Road: asphalted

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD - 03/2022
Auction subject: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Dúbravka, obec Bratislava – m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV,, ktoré sú evidované Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2423. Ide o : Stavby Súpisné číslo 1979, na parc

Auction date and time: 30. 06. 2022 11:00
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 79 300,00 €
Minimal bid: 1 000,00 €
Auction guarantee: 10 000,00 €
Proposer: JUDr. Silvia Prachová - správca konkurznej podstaty úpadcu Vítězslav Vraštil
Date of first inspection: 15. 06. 2022 10:00
Date of second inspection: 22. 06. 2022 10:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 79 300,00 €