SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Dražba pozemkov v Bratislave - Rači - podiel 12/4200

Ad number: DD - 06/2021
Transaction: Auction
Category: Grounds
Ownership: personal

The lowest bid: 21 980,00 € in sum

Locality: Lisovňa 11 Bratislava-Rača, district Bratislava III, Bratislavský kraj

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Bratislave v mestskej časti BA-m.č. Rača, v zastavanom území obce aj mimo zastavaného územia v zástavbe rodinných domov, viničných domov a v blízkosti lesov. Všetky pozemky sú s prístupom po spevnenej komunikácii.
Nehnuteľnosti sú využiteľné podľa doterajšieho využitia a podľa druhu pozemku a územného plánu.
Jedná sa o lesné pozemky ohraničeného lesného komplexu s hospodárením podľa zákona o lesoch.

General properties

Facilities

Land

Road: concreted
Location: intravilan
Terrain: does not matter

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD - 06/2021
Auction subject: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č. 10563, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres: Br

Auction date and time: 16. 08. 2021 11:00
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
The lowest bid: 21 980,00 €
Minimal bid: 500,00 €
Auction guarantee: 6 500,00 €
Proposer: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, správca dlžníka: Štefan Chalas, nar. 19.11.1954, bytom Saratovsk
Date of first inspection: 29. 07. 2021 11:00
Date of second inspection: 03. 08. 2021 11:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 21 980,00 €