SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Opakovaná dražba spoluvlastníckeho podielu 1/6 pozemku v obci Banka

Ad number: DD – 09/2023
Transaction: Auction
Category: Grounds
Ownership: personal

The lowest bid: 5 100,00 € in sum

Locality: Červená Veža Banka, district Piešťany, Trnavský kraj

Pozemok podľa LV 118, k.ú. Banka

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území obce Banka, v okrese Piešťany. Lokalita je okrajovou časťou obce.
Prístup k pozemku je po spevnenej štrkovej ceste. Pozemok je svahovitý, aktuálne zarastený trávou a náletovou zeleňou. Na susednom pozemku prebieha výstavba rodinného domu. Veľká svahovitosť pozemku znižuje všeobecnú hodnotu pozemku.

General properties

Facilities

Land

Road: concreted
Location: extravilan
Terrain: slightly sloping

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD – 09/2023
Auction subject: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území banka, obec Banka, okres Piešťany, ktoré sú evidované Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 118. Ide o : ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely registra „C" evidované na

Auction date and time: 11. 03. 2024 10:30
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 5 100,00 €
Minimal bid: 100,00 €
Auction guarantee: 1 000,00 €
Proposer: JUDr. Silvia Prachová, – správca konkurznej podstaty úpadcu Dezider Bombara
Date of first inspection: 28. 02. 2024 11:00
Date of second inspection: 29. 02. 2024 13:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 10 500,00 €