SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Opakovaná dražba pozemku (trvalý trávny porast) v obci Rudina, možnosť zníženia ceny na 13.150,- EUR

Ad number: DD - 06/2023
Transaction: Auction
Category: Grounds
Ownership: personal

The lowest bid: 26 300,00 € in sum

Locality: Rudina, district Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj

Predmetom dražby sú
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom územie Rudina, obec Rudina, okres Kysucké Nové Mesto, ktoré sú evidované Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 2547. Ide o :
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo 1426, výmera 705 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast.

General properties

Facilities

Land

Road: concreted
Location: intravilan
Terrain: flat

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD - 06/2023
Auction subject: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom územie Rudina, obec Rudina, okres Kysucké Nové Mesto, ktoré sú evidované Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 2547. Ide o : ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely regi

Auction date and time: 10. 10. 2023 11:30
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 26 300,00 €
Minimal bid: 500,00 €
Auction guarantee: 7 000,00 €
Proposer: JUDr. Michaela Pobijak, – správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Ďurčo
Date of first inspection: 28. 09. 2023 11:00
Date of second inspection: 05. 10. 2023 11:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 26 300,00 €